[x] ปิดหน้าต่างนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เฉลยแล้ว! กระเป๋ารถเมล์สาวสวย ที่แท้ 'มิลิน' ดีกรีมิสมอเตอร์เซล(26 ก.ย. 2560, 19:44) 'บิ๊กตู่' ยันวางยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้สืบทอดอำนาจ(26 ก.ย. 2560, 19:42) 'ส่งใจถึงเพื่อน' กองปราบ ปล่อยMV ยุติฆ่า - ยุติสูญเสีย ครบรอบ 13 ปี ไฟใต้ (คลิป)(26 ก.ย. 2560, 19:36) 'บิ๊กตู่' สั่งเร่งสอบทุจริตโครงการ 9101 ขู่โกงเจอโทษหนัก(26 ก.ย. 2560, 19:32) 'จารย์ยัง' เปิดใจ ก่อนนำผีแดงบุกซัดซีเอสเคเอ(26 ก.ย. 2560, 19:30) คาบสมุทรเกาหลีตึงเครียด แนะลดพอร์ต ลุยกระจายหุ้นตลาดเกิดใหม่แทน(26 ก.ย. 2560, 19:26) เด้ง ผกก.นบพิตำ เมืองคอน เซ่น จับบ่อนพนันบิงโก (26 ก.ย. 2560, 19:18) บ้าไปแล้ว! โกลลีกกังหันลม พุ่งเซฟเป็นลิง 4 ครั้งใน 5 วิ (คลิป)(26 ก.ย. 2560, 19:15) 'สมคิด' เชื่อไร้อดีต 'ส.ส.-แกนนำ พท.ไปศาลฯ เหตุ 'ปู' ไม่อยู่(26 ก.ย. 2560, 19:15) หนุ่มตั้งกระทู้วิงวอนสาวๆ รวบผมก่อนขึ้นรถเมล์ ความทุกข์ใจของคนเบาะหลัง(26 ก.ย. 2560, 19:10) น่ากลัว ลุง 56 ชักเกร็งขณะขับ ชนท้ายรถตำรวจ เพิ่งออกจากโรงงานหมาดๆ(26 ก.ย. 2560, 19:03) ‘ยานูไซ’ สวดยับ ‘ฟาน กัล’ หลังไม่รุ่งกับผีแดง(26 ก.ย. 2560, 19:00) มันก็จะหวานหน่อยๆ หมาก คิม ดินเนอร์ฉลองรัก 4 ปี (คลิป)(26 ก.ย. 2560, 19:00) กรธ.แจงหน้าที่ศาล รธน.โวเสริมเกราะคุ้มครองตุลาการ(26 ก.ย. 2560, 19:00) โสดแล้วเซ็กซี่ได้! เจนี่ ทำหนุ่มๆ ใจคอบ่ดี อวดวันพีซเว้าสูงเกือบถึงเอว(26 ก.ย. 2560, 18:57) นายกฯ ย้ำไม่หนักใจทำยุทธศาสตร์ชาติ ยัน 5 แบงก์พาณิชย์ไทยเข้มแข็ง(26 ก.ย. 2560, 18:56) น้องฑีฆายุ ร้องไห้หนักมาก หลังแม่แอนนี่พูดถึงเรื่องความตาย! (คลิป)(26 ก.ย. 2560, 18:55) สุดช็อก พนักงานเสิร์ฟ ลื่น หม้อน้ำซุปร้อนในมือ หกรดใส่เด็กเต็มๆ (คลิป)(26 ก.ย. 2560, 18:48) เปแอสเชปัดข่าวยัดเงิน 'คาวานี' หลีกทางเนย์มาร์ซัดจุดโทษ(26 ก.ย. 2560, 18:45) เวียร์ ข้ามชอตเรียก เบลล่า แฟน แต่เริ่มจริงจังมากขึ้น(คลิป)(26 ก.ย. 2560, 18:45)
เมนูหลัก
บทเรียนออนไลน์

แนะนำหนังสือห้องสมุด

เว็บไซต์
     >>> สาขาวิชา <<<
+ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
+ MBA ยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ

              >>> คณะ  <<<
+คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
+คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
+คณะครุศาสตร์
+คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


     >>> สำนัก/กอง/สถาบัน <<<
+สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
+สำนักงานอธิการบดี
+สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
+สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
+บัณฑิตวิทยาลัย
+สถาบันวิจัยและพัฒนา
+สถาบันเอเซียศึกษา
+กองนโยบายและแผน

      >>> ลิ้งอื่น ๆ  <<<
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]

  

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
    เรื่อง : รูปแบบความสามารถของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 82    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาความสัมพันธ์และระดับการส่งผลของความสามารถและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมชนบท  และ 2) เพื่อสร้างรูปแบบความสามารถของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์  กลุ่มตัวอย่างจำนวน  280  ราย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเลือกอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 280 ราย โดยการสุ่มแบบบังเอิญ  และใช้วิจารณญาณในแต่ละอำเภอของจังหวัดสุรินทร์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ  .865  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของอุตสาหกรรมชนบท และความยั่งยืนในการดำเนินงาน  โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  และทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังกล่าวโดยใช้ t-test  และวิเคราะห์ระดับการส่งผลต่อความยั่งยืนในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้    ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของกลุ่มและความยั่งยืนในการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง (r = .669) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการศึกษาระดับการส่งผลของความสามารถของกลุ่มทั้ง 6  ด้าน  ที่มีต่อต่อความยั่งยืนในการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์มีการส่งผลอยู่ในระดับมาก  มีค่าเท่ากับ  .705  หรือร้อยละ  49.7  มีค่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±.288 เมื่อทดสอบแล้ว  พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จำนวน  4  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการตลาด ( = .392)  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  ( = .243)  ด้านการผลิต  ( = .218) และด้านการเงิน  ( = .178)  โดยตัวพยากรณ์ที่ทำนายได้ดีที่สุด ได้แก่  ด้านการตลาด  สามารถเขียนสมการพยากรณ์เป็นดังนี้  ความยั่งยืน  =  .794 + .178การเงิน + .392การตลาด + .218การผลิต + .243เทคโนโลยี


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบความสามารถของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ 21/ต.ค../2558
      การพัฒนาสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูล 21/ต.ค../2558
      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 21/ต.ค../2558
      ระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิงแกลบ 21/ต.ค../2558
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 21/ต.ค../2558