[x] ปิดหน้าต่างนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์
     >>> สาขาวิชา <<<
+ MBA ยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ

              >>> คณะ  <<<
+คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
+คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
+คณะครุศาสตร์
+คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


     >>> สำนัก/กอง/สถาบัน <<<
+สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
+สำนักงานอธิการบดี
+สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
+สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
+บัณฑิตวิทยาลัย
+สถาบันวิจัยและพัฒนา
+สถาบันเอเซียศึกษา
+กองนโยบายและแผน

      >>> ลิ้งอื่น ๆ  <<<
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 62 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   อากาศสุรินทร์เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
    เรื่อง : การพัฒนาสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูล

เจ้าของผลงาน : อ.ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 206    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/ 80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 55 คน ปีการศึกษา 2/2554 ได้มาด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า สื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่นักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาโดยไม่จำกัดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับลักษณะของเนื้อหาที่นำเสนอประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน ข้อความ วิดิทัศน์ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาสามารถส่งการบ้านและทำแบบทดสอบผ่านทางสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวกต่อผู้สอนและผู้เรียนอีกด้วย เมื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพ 82.22/80.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/ 80 นอกจากนี้ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.90) 

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบความสามารถของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ 21/ต.ค../2558
      การพัฒนาสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูล 21/ต.ค../2558
      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 21/ต.ค../2558
      ระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิงแกลบ 21/ต.ค../2558
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 21/ต.ค../2558