[x] ปิดหน้าต่างนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์
     >>> สาขาวิชา <<<
+ MBA ยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ

              >>> คณะ  <<<
+คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
+คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
+คณะครุศาสตร์
+คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


     >>> สำนัก/กอง/สถาบัน <<<
+สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
+สำนักงานอธิการบดี
+สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
+สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
+บัณฑิตวิทยาลัย
+สถาบันวิจัยและพัฒนา
+สถาบันเอเซียศึกษา
+กองนโยบายและแผน

      >>> ลิ้งอื่น ๆ  <<<
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 62 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   อากาศสุรินทร์เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
    เรื่อง : ระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิงแกลบ

เจ้าของผลงาน : ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 70    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิงแกลบ ( Cost Accounting Information System for Renewable Energy Paddy-Husk Power Plant ) มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้นทุน โดยจัดทำและนำเสนอข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิงแกลบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย  9  ระบบงานย่อย คือ ระบบวางแผนการผลิต ระบบคลังเชื้อเพลิง ระบบค่าแรง ระบบบันทึกปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จระบบงานซ่อมบำรุง  ระบบค่าใช้จ่ายในการผลิต ระบบคำนวณต้นทุน ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น และระบบบัญชีแยกประเภท โดยระบบเหล่านี้จะบันทึก รวบรวม และประมวลผลข้อมูลทางด้านการบัญชีต้นทุนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารได้ทันท่วงที โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและลดความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบความสามารถของอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดสุรินทร์ 21/ต.ค../2558
      การพัฒนาสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ วิชาโครงสร้างข้อมูล 21/ต.ค../2558
      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 21/ต.ค../2558
      ระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิงแกลบ 21/ต.ค../2558
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 21/ต.ค../2558