[x] ปิดหน้าต่างนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
บทเรียนออนไลน์

เว็บไซต์
     >>> สาขาวิชา <<<
+ MBA ยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ

              >>> คณะ  <<<
+คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
+คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
+คณะครุศาสตร์
+คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


     >>> สำนัก/กอง/สถาบัน <<<
+สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
+สำนักงานอธิการบดี
+สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
+สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
+บัณฑิตวิทยาลัย
+สถาบันวิจัยและพัฒนา
+สถาบันเอเซียศึกษา
+กองนโยบายและแผน

      >>> ลิ้งอื่น ๆ  <<<
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 62 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   อากาศสุรินทร์เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ประวัติความเป็นมา  
 

ประวัติวิทยาความเป็นมา

                           ในเริ่มต้นคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของ ชุมชนในท้องถิ่น ในสายอื่นนอกจากสายครู ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการผลิตบัณฑิต ตามนโยบายของกรมการฝึกหัดครู ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2529 โดยมีผศ .ชื่น ศรีสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชาคนแรก ในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งพยายามพิจารณาถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้ สอน ซึ่ง เน้นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการบริหารธุรกิจเป็นหลัก เช่น ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี ด้านการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหาร สถาบัน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และครุภัณฑ์อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เดิมมีการจัดการ แบ่งการบริหารงานคณะเป็นภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภารกิจหลัก คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อตอบสนอง ความต้องการท้องถิ่น ในสาขาวิชาอื่นนอกจากสายครู ได้แก่ สาขาการจัดการทั่ว ไป สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาบริหารธุรกิจ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี เป้าหมายของการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสนองนโยบาย ของมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ตามโครงการการจัดการศึกษาภาคบุคลากรประจำการในปัจจุบันเมื่อมีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏสุรินทร์และ พ.ศ. 2547 เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาการจัดการจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตามกระบวนการพัฒนา ทางการศึกษา และแบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามกระบวนการพัฒนาทางการศึกษา และ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็นในรูปแบบโปรแกรมวิชามี 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ในปี 2546-2549 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค และสาขาภาวะผู้นำและการบริหารการศึกษาขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง แรกที่ได้พัฒนาหลักสูตรนี้ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังนั้นเมื่อรวม กับคณะวิทยาการจัดการ จึงเรียกกลุ่มสาขานี้ว่าคณะวิทยาการจัดการ

             คณะวิทยาการจัดการ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการบริหารธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจของภูมิภาคและจังหวัดใกล้เคียง และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในอัน ที่จะรองรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจัดหลัก สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ในแขนงวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แขนงวิชาการบัญชี แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมุ่งผลิต บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารและการจัดการ ผสมผสานกับการ เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานด้านบริหารจัดการได้ อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ในส่วนสำคัญยิ่งมุ่งเพื่อปลูกฝังความรู้สึกและ จิตสำนึกของผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นได้อย่าง เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมท้องถิ่น และสร้างบุคลากรระดับ ดุษฎีบัณฑิตให้เป็นกำลังสำคัญในการวิจัยค้นคว้า เผยแพร่ และถ่ายทอดปัญญา ความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การอยู่ ร่วมกันอย่างสันติในภูมิภาค